CV160_An Hưng_Trả lời BQT về các tồn tại tại Tòa nhà VB số 160/CV-VPI ngày 10/7/2023 vv phản hồi các đề nghị của BQT liên quan đến các vấn đề còn tồn tại cuả tòa nhà.

  • BQT Terra An Hung

Ban Quản trị nhà chung cư Tòa nhà The Terra – An Hưng

BQT xin được gửi Công văn trả lời của CDT: CV160_An Hưng_Trả lời BQT về các tồn tại tại Tòa nhà VB số 160/CV-VPI ngày 10/7/2023 vv phản hồi các đề nghị của BQT liên quan đến các vấn đề còn tồn tại cuả tòa nhà.

Bài liên quan