Bản vẽ hoàn công tất cả các căn hộ 3 tháp V1, V2, V3

  • BQT Terra An Hung

Kính gửi quý CSH, để phục vụ công tác lưu trữ và tìm kiếm một cách tốt nhất, BQL xin được gửi đến quý chủ sở hữu danh sách bản vẽ hoàn công của tất cả căn hộ tại dự án The Terra – An Hưng.

Danh sách này được tập hợp lại theo từng tháp, từng tầng và theo số căn hộ. Quý chủ sở hữu có thể xem và tải về chi tiết tại đây:

Bản vẽ hoàn công tháp V1:

https://drive.google.com/drive/folders/1bIFIS_4oABE6lchxV_pBeYBa2MLoUFwl?usp=share_link

Bản vẽ hoàn công tháp V2:

https://drive.google.com/drive/folders/1hhZy3toj00WZJdBG0-ivtYUZcSilSllW?usp=share_link

Bản vẽ hoàn công tháp V3:

https://drive.google.com/drive/folders/1bIFIS_4oABE6lchxV_pBeYBa2MLoUFwl?usp=share_link